علمی - پژوهشی

1. تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.1.2

صفحه 1-32

نجفعلی شهبازی


2. سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.2.3 1397

صفحه 33-52

یاسر رخشان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو


3. پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.3.4

صفحه 53-88

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


4. بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.4.5

صفحه 89-124

مصطفی سمیعی‌نسب؛ نرگس شریعت جعفری


5. نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.5.6

صفحه 125-164

سید محمد مهدی غمامی


6. آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.6.7

صفحه 165-194

سجاد قاسمی