شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

علمی - پژوهشی

2. تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.1.0

صفحه 1-28

محمد نعمتی؛ یاسر سلیمانی؛ محمدرضا کایینی؛ سعید فولادی


3. دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.2.1

صفحه 29-64

سیدمجید امامی


4. تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.3.2

صفحه 65-92

علی‌اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی‌‌راد


5. ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.4.3

صفحه 93-118

ابوذر گوهری‌قدم؛ محمد اسلامی مجد


6. تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.5.4

صفحه 119-148

بهروز صادقی عمروآبادی


7. تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398) DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.6.5

صفحه 149-176

عاطفه مزینانی؛ نجمه محمدیان