1. شناسنامه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399


2. تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.1.0

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-28

محمد نعمتی؛ یاسر سلیمانی؛ محمدرضا کایینی؛ سعید فولادی


3. دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.2.1

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 29-64

سیدمجید امامی


4. تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.3.2

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 65-92

علی‌اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی‌‌راد


5. ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.4.3

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 93-118

ابوذر گوهری‌قدم؛ محمد اسلامی مجد


6. تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.5.4

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 119-148

بهروز صادقی عمروآبادی


7. تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398) DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.6.5

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 149-176

عاطفه مزینانی؛ نجمه محمدیان


8. تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.1.2

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-32

نجفعلی شهبازی


9. سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.2.3 1397

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 33-52

یاسر رخشان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو


10. پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.3.4

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 53-88

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


11. بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.4.5

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 89-124

مصطفی سمیعی‌نسب؛ نرگس شریعت جعفری


12. نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.5.6

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 125-164

سید محمد مهدی غمامی


13. آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.2.6.7

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 165-194

سجاد قاسمی